Monumenten Beheer Brabant

Monumenten beheer Brabant 

Monumenten Beheer Brabant (MBB) werd in december 2002 gestart als NV Monumenten Fonds Brabant, een private organisatie met een maatschappelijk doel.

Functieverlies leidt tot verval. Naast verlies van historisch materiaal gaan ook de verhalen verloren. Monumenten staan voor onze identiteit. Gebruik is een betere waarborg voor instandhouding dan alleen het toekennen van de monumentale status. MBB is kort gezegd projectontwikkelaar voor de eigen vastgoedportefeuille. Aandeelhouders verschaffen ons het benodigde kapitaal. Onze panden – inmiddels € 13 miljoen waard – worden verhuurd en de huurpenningen maken het mogelijk het monument in stand te houden. Voorwaarde voor aankoop is een rendabele exploitatie.

Consolidatie van de portefeuille is thans het primaire doel.

MBB is vertegenwoordigd in de besturen van:

  • Nationale Monumentenorganisatie (NMo)
  • Landelijke Federatie Het Behouden Huis (LFBH)

 

Beheer

Sinds 1 september 2017 is het management en beheer van Monumenten Beheer Brabant uitbesteed aan BOEi. BOEi is een landelijk werkende organisatie op het gebied van het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed.

 

 


Werkterrein

Monumenten Beheer Brabant draagt professioneel en risicodragend bij aan het behoud van het Brabantse culturele erfgoed door monumenten te verwerven, te restaureren en verantwoord te herbestemmen.

De provincie Noord-Brabant herbergt een schat aan monumenten. Veel ervan worden nog gebruikt en zijn in de loop der jaren aangepast aan de huidige gebruikseisen en -wensen. Ook zijn er objecten die hun functie hebben verloren en langzaam wegkwijnen of zelfs gesloopt dreigen te worden ondanks hun unieke architectonische en /of cultuurhistorische waarde. Daarop richt Monumenten Beheer Brabant zich. Monumenten worden verworven met het doel deze duurzaam te kunnen behouden; bezit biedt daarvoor de hoogste waarborg.  

Duurzaam behoud wordt bereikt door een gezonde exploitatie. Daarvoor zijn drie elementen van belang. Ten eerste, het onderzoek naar de economische haalbaarheid. Het toekomstige gebruik moet immers de investerings- en restauratiekosten rechtvaardigen. Voorts wordt met behulp van deskundige adviseurs een restauratieplan ontwikkeld dat de monumentale waarden respecteert maar ook de gebruikspotentie optimaal benut. Ten slotte is een 'herbestemming' pas geslaagd bij een passend gebruik van het monument. Wij zoeken gebruikers en gebruikers vinden ons. Tezamen vormen deze facetten de unieke expertise van onze organisatie.

Werkproces

Monumenten Beheer Brabant richt zich op het gehele erfgoedveld. Zowel geografisch als typologisch. Door functieverlies komen monumenten leeg te staan, raken in verval en dreigen te verdwijnen als niemand zich erover ontfermt. Voor het behoud van het cultureel erfgoed is het van ongelooflijk groot belang dat er tijdig wordt 

werkwijze

  1. Onderzoeken Pas na een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek - dat MBB ook voor derden kan uitvoeren - wordt er overgegaan tot aankoop en restauratie. Waar mogelijk zal, naast een commercieel gebruik, ook plaats zijn voor maatschappelijk of cultureel gebruik. Hiermee wordt het cultuurhistorisch besef gevoed: een breder maatschappelijk doel dat ook door de Provincie wordt omarmd.
  2. Restaureren Alleen gespecialiseerde bouwpartners maken van een restauratie een succes. Onze projecten lenen zich daarnaast bij uitstek voor opleiding van vaklui die naast restauratietechnieken bedreven zijn in nieuwe moderne inpassingen. MBB regisseert - eventueel in opdracht van derden - deze processen van idee tot beheer en waakt over een gedegen uitvoering. 

 

  1. Herbestemmen Bestemmingsplannen kunnen de mogelijkheden van hergebruik belemmeren. MFB ziet het als een inspirerende uitdaging om nieuw gebruik te realiseren binnen het bestemmingsplan of dit te laten wijzigen ten gunste van het gebruik. Het vergt typische MBB kwaliteiten: creativiteit, overredingskracht, vasthoudendheid én daadkracht!

 

Herbestemming

Veel bouwwerken uit voorbije eeuwen zijn gezichtsbepalend voor onze steden en dorpen. Ze werden ooit gebouwd tijdens de industriële revolutie of om de mens anderzins te dienen. Ze representeren bouwstijlen en periodes die onze geschiedenis vormen. Veel van deze 'kroonjuwelen' zijn alleen te redden met een uitgekiende herbestemming die in een nieuw maatschappelijk nut voorziet. Monumenten Beheer Brabant regisseert dit 'herbestemmen'door publieke en private partijen, (potentiële) gebruikers en andere belanghebbenden met elkaar op één lijn te brengen.

Afhankelijk van soort, vorm, typologie en karakter, zijn uiteenlopende herbestemmingen denkbaar. De nieuwe functie van het object dient het historische karakter te respecteren. Dit vraagt om een juiste attitude van gebruikers. Momenteel bezitten en beheren we monumenten die bijvoorbeeld dienst doen als kantoor, ceremonieplaats, atelier, galerie en museum. Dan zijn er ook nog andere gebruikstoepassingen zoals exclusieve horeca, wellness, podiumkunsten etc.

Monumenten Beheer Brabant kan ook overheden, instellingen en private ondernemingen ondersteunen bij herbestemmingsvraagstukken. Als ontwikkelaar of als adviseur. Onze onafhankelijkheid en ons netwerk in 'monumentenland' in het bijzonder die in de provincie Noord-Brabant wordt ingezet voor een effectieve herbestemming van uiteenlopende gebouwen.

Creatief samen werken en zoeken naar een passende herbestemming!

 

Motivatie

Het historische gezicht van onze provincie willen we behouden.

De (economische) groei van Brabant verandert het landschap. Overal verrijzen er nieuwe werk- en woonfaciliteiten. Ontwikkeling is prima zolang die in goede banen wordt geleid en er wordt gewaakt over het historische gezicht van onze provincie. In dit gegeven heeft Monumenten Beheer Brabant haar missie gevonden.

Ook incourante objecten blazen we nieuw leven in.

Menig monument wordt bedreigd omdat ongewijzigd gebruik niet (langer) rendabel is. Met een uitgekiend herstelplan kan MBB 'incourante' objecten redden van verval of sloop. Onze specialisten slager er verrassend vaak in het monument een nieuwe of aangepaste gebruiksfunctie te geven en het gezond te exploiteren.

Ons hart is nou eenmaal verpand aan Brabant.

We vinden het heel belangrijk dat de Brabantse cultuur wordt overgedragen aan volgende generaties opdat tastbare historie bewaard blijft voor onze kinderen. Deze doelstelling is voor Monumenten Beheer Brabant minstens zo belangrijk als de nuchtere en zakelijke benadering bij het nastreven van onze doelstellingen.

Beschikbare ruimten

Bundel de krachten van het verleden en de toekomst! Monumenten Beheer Brabant heeft een goede bezetting van de ons in bezit zijnde objecten, maar er zijn op dit moment nog kantoorruimten beschikbaar vanaf 45 m2! Op dit moment is er per direct beschikbare ruimte te huur in het volgende object: Kasteel Dussen te Dussen, Annastede te Breda. Indien u geïnteresseerd bent om uw bedrijf te huisvesten in een van onze monumenten, neem dan gerust contact met ons op.